لطفا منتظر بمانید...

بهترین مرورگر برای دیدن سایت: Google Chrome

مشکلی هست؟ با amoozesh[at]saadifoundation[dot]ir تماس بگیرید.

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان

دوره‌ها و آزمون‌های مرکز آموزش زبان بنیاد سعدی

در گروه: دوره‌های آموزش زبان فارسی

نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
نام دوره یا آزمون شماره دوره یا آزمون تاریخ شروع تاریخ پایان وضعیت مجموعه ظرفیت باقی مانده
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان ویژۀ کودکان (مرداد تا مهر 1399) 133 1399/05/15 1399/07/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 34 نفر
دورۀ پیشرفتۀ آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، برخط ویژۀ مرکز حافظ آنکارا (بهمن و اسفند 1398) 131 1398/11/28 1398/12/28 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ فارسی‌آموزی نیم‎سال دوم تحصیلی 98-99 ویژۀ دانشجویان دانشگاه کپنهاگ 116 1398/11/12 1399/02/31 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 2 نفر
دورۀ فارسی‌آموزی ویژۀ قرقیزستان (دی و بهمن 1398)- لغو شد 121 1398/10/28 1398/11/08 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 13 نفر
دورۀ مقدماتی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف، (دی تا اسفند 1398) 129 1398/10/22 1398/12/29 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف (دی تا اسفند 1398) 128 1398/10/07 1398/12/03 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 5 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، برخط ویژۀ مرکز حافظ آنکارا (دی 1398) 120 1398/10/02 1398/11/05 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ پیش‌میانی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف، (آبان تا بهمن 1398) 130 1398/08/11 1398/11/30 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 1 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف (شهریور تا آبان 1398) 122 1398/06/27 1398/08/27 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 12 نفر
دورۀ آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (شهریور 1398) 98 1398/06/23 1398/07/03 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 25 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف (تیر و مرداد 1398) 102 1398/04/30 1398/05/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 9 نفر
دورۀ میانی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف (تابستان 1398) 77 1398/04/03 1398/05/28 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف (تیر و مرداد 1398) 101 1398/04/03 1398/05/28 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 5 نفر
دورۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان سطح نو آموز، گروه رودکی، کاراکاس ونزوئلا (بهار و تابستان 1398) 112 1398/02/11 1398/05/09 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 7 نفر
دورۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان سطح مقدماتی، گروه سعدی، کاراکاس ونزوئلا (بهار و تابستان 1398) 113 1398/02/11 1398/05/09 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ مقدماتی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف، (اسفند 1397 تا خرداد 1398) 90 1397/12/21 1398/03/03 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 1 نفر
دورۀ مقدماتی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف، (اسفند 1397 تا خرداد 1398) 123 1397/12/15 1398/03/30 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 5 نفر
دورۀ فارسی‌آموزی ویژۀ دانشجویان دانشگاه کپنهاگ (نیم‌سال دوم تحصیلی 1397- 1398) 68 1397/12/04 1398/04/05 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 28 نفر
دورۀ آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان ویژۀ دانشجویان کشور روسیه (بهمن 1397) 61 1397/11/13 1397/11/27 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 14 نفر
دورۀ نوآموز آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مؤسسه فرهنگی و پرورش فکری العطا نجف اشرف (دی 1397) 82 1397/10/01 1397/11/17 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 5 نفر
دورۀ پیش میانی آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مرکز حافظ آنکارا (دی 1397) 81 1397/09/05 1397/10/09 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (آبان 1397) 48 1397/07/28 1397/08/09 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 40 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (مهر 1397) 47 1397/06/31 1397/07/11 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 49 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان (شهریور 1397) 46 1397/06/10 1397/06/22 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 38 نفر
دورۀ پیشرفتۀ آموزش زبان فارسی برای غیرفارسی زبانان، ویژۀ مرکز حافظ آنکارا (مرداد تا آبان 1398) 119 1397/05/27 1397/08/05 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان ویژۀ دانشجویان ارمنستانی (مرداد 1397) 57 1397/05/03 1397/05/18 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ فارسی آموزی ویژۀ کشور هند (تیر 1397) 51 1397/04/02 1397/04/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 4 نفر
آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان ویژۀ کانون آموزشی قلم (اردیبهشت 1397) 45 1397/02/01 1397/02/05 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 15 نفر
دورۀ فشردۀ آموزش زبان فارسی (بهمن 1396) 25 1396/11/14 1396/11/30 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 54 نفر
دورۀ فشردۀ آموزش زبان فارسی (دی 1396) 24 1396/10/16 1396/11/01 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 59 نفر
دورۀ فشردۀ آموزش زبان فارسی (آذر 1396) 23 1396/09/18 1396/10/03 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 56 نفر
دورۀ عادی آموزش زبان فارسی (زمستان 1396) 26 1396/09/18 1396/11/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 59 نفر
دوره‌های خصوصی آموزش زبان فارسی نوآموز، بوئنوس آیرس آرژانتین (1396 تا 1398) 92 1396/08/02 1398/01/06 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 0 نفر
دورۀ فارسی‌آموزی، ویژۀ دانش‌آموزان آستاراخان (آبان 1395) 107 1395/08/11 1395/08/24 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 7 نفر
دورۀ فارسی‌آموزی و ایرانشناسی (بهمن 1393) 109 1393/11/04 1393/11/15 دوره پایان یافته است فارسی‌آموزی 12 نفر